Cơ cấu tổ chức


Cơ cấu tổ chức của Trường gồm:

1. Hội đồng trường;

2. Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng;

3. Hội đồng Khoa học và Đào tạo; các hội đồng khác;

4. Các phòng chức năng;

+ Phòng Tổ chức - Hành chính

+ Phòng Kế hoạch – Tài chính

+ Phòng Đào tạo

+ Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế

+ Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục

+ Phòng Thanh tra - Pháp chế

+ Phòng Công tác sinh viên

+ Phòng Cơ sở vật chất

5. Các khoa;

+ Khoa Khoa học máy tính

+ Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử

+ Khoa Mạng, Truyền thông và Đa phương tiện

+ Khoa Hệ thống thông tin và ứng dụng

+ Khoa Kinh tế số và Thương mại điện tử

6. Các tổ chuyên môn (cơ bản); tổ chức năng thuộc Trường;

7. Các tổ chức nghiên cứu và phát triển, các tổ chức dịch vụ, các đơn vị khác thuộc và trực thuộc Trường;

8. Các bộ môn thuộc Khoa.

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN NGAY  0236.6.552.688