Đề án tuyển sinh

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH CÁC NĂM

Tự hào Trường Đại học công lập hàng đầu và duy nhất tại Miền Trung - Tây Nguyên đào tạo chuyên sâu Công nghệ Thông tin - Truyền thông và Kinh tế Số

Thông tin Tuyển sinh 2023

1500 Chỉ tiêu
14 Ngành/Chuyên ngành
4 Phương thức tuyển sinh
100% Sinh viên có việc làm khi ra trường

Trải nghiệm Sinh viên VKU

TỰ HÀO LÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP HÀNG ĐẦU VÀ DUY NHẤT TẠI MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN
ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG VÀ KINH TẾ SỐ